Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego marki VOLVO POLSKA prowadzonego pod adresem www.profesjonalnikierowcy.pl („Serwis”). Wejście na strony i podstrony Serwisu oznacza przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. W razie braku zgody na poniższe warunki, należy niezwłocznie opuścić Serwis.

3. Operatorem Serwisu jest Volvo Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015750 („Operator”).

4. Administratorem Serwisu, z upoważnienia Operatora, jest Maciej Komarczuk Komar Group ul. Puławska 255 m. 16, 02-740 Warszawa.

5. Celem funkcjonowania Serwisu jest:

rozpowszechnianie informacji dotyczących organizowanej przez Operatora Serwisu kampanii CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) „Profesjonalni Kierowcy” w zakresie promocji bezpieczeństwa, polegającej przede wszystkim na szkoleniu młodych kierowców oraz promowaniu zawodu profesjonalnego kierowcy samochodów ciężarowych;

rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych dotyczących zawodu profesjonalnego kierowcy pojazdu ciężarowego w formie elektronicznej;

umożliwienie dokonywania elektronicznej rejestracji na szkolenia organizowane przez Operatora Serwisu za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnianego Użytkownikom Zarejestrowanym;

prowadzenie bazy danych Użytkowników Zarejestrowanych, którzy ukończyli szkolenie organizowane przez Operatora Serwisu, udostępnianej wybranym przez Operatora Serwisu przedstawicielom przedsiębiorstw transportowych w zakresie umożliwiającym im bezpośrednie skontaktowanie się ze szkolonymi kierowcami w celach rekrutacyjnych;

rozpowszechnianie informacji dotyczących prowadzonych przez Operatora akcji marketingowych, konkursów, promocji itp.;

6. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, zainteresowana tematyką Serwisu.

7. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.

8. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Serwis – zbiór stron www zlokalizowanych w domenie, stanowiący własność Operatora, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z funkcji określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu;

Konto Użytkownika – konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu, określonej w rozdziale II pkt 1 lit. c. oraz e. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta możliwa jest po

uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swoją unikalną Nazwę Użytkownika zabezpieczoną hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności Serwisu, określonej w rozdziale II pkt 1 lit. c. oraz e.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

Nazwa Użytkownika – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Klientów Volvo Polska Sp. z o.o., oraz zawierający informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookie, znajdujący się na stronie: Polityki prywatności i cookies.

1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:

przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie;

uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Operatora akcji marketingowych, konkursów, promocji itp.;

dostęp do materiałów szkoleniowych dotyczących zawodu profesjonalnego kierowcy pojazdu ciężarowego w formie elektronicznej;

dokonanie rejestracji na szkolenie organizowane przez Operatora Serwisu, o którym mowa w rozdziale I pkt 4 lit c. ;

prowadzenie bazy danych kierowców, którzy ukończyli szkolenie określone w lit. c., udostępnianej wybranym przez Operatora Serwisu przedstawicielom przedsiębiorstw transportowych w celach rekrutacyjnych.

2. Usługi świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie. Świadczenie usług odpłatnych będzie się odbywało wyłącznie po uprzednim wyraźnym zaakceptowaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego ceny oraz warunków płatności.

3. Korzystanie z usług odpłatnych oraz określonych w pkt 1 lit. c. oraz e. możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.

4. Ponadto korzystanie z usług określonych w pkt 1 lit. c. oraz e. wymaga uprzednio ukończenia szkolenia, o którym mowa w rozdziale I pkt 4 lit. d. potwierdzonego uzyskaniem stosownego Certyfikatu.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:

połączenie z siecią Internet;

dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron www;

przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;

w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych zaktualizowanych wersji programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.

2. Serwis zoptymalizowany jest pod każdy zakres rozdzielczości począwszy od 480px kończąc na 2550px. Wykorzystana została technologia responsywnego web-designu (układ strony automatycznie przystosowuje się do wybranej rozdzielczości).

3. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.

4. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

5. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

6. Dokonanie rejestracji na darmowe szkolenie organizowanego przez Operatora Serwisu o którym mowa w rozdziale I pkt. 4 lit. c. jest możliwe przez wypełnienie formularza udostępnianego w Serwisie.

7. Rejestracji na darmowe szkolenie mogą dokonać wyłącznie Użytkownicy legitymujący się prawem jazdy kat. C+E oraz niebędący aktualnie zatrudnieni w żadnej firmie transportowej, jak również nieprowadzący własnej działalności gospodarczej.

8. Operator Serwisu zastrzega możliwość odmowy dokonania rejestracji, o której mowa w pkt 6, gdy:

ilość przewidzianych przez Operatora miejsc szkoleniowych zostanie wyczerpana;

gdy podane w toku rejestracji przez Użytkownika Zarejestrowanego informacje są fałszywe lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności;

gdy Użytkownik nie spełnia wymagań określonych w pkt 7.

9. Operator Serwisu zastrzega ponadto prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w szkoleniu Użytkownika Zarejestrowanego, który dokonał rejestracji w myśl pkt 6, w sytuacji, gdy okoliczności, o których mowa w pkt 8 zostały ujawnione w późniejszym czasie.

10. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych, o których mowa w pkt 7, w szczególności przez okazanie dokumentu prawa jazdy przed rozpoczęciem szkolenia

11. o którym mowa w rozdziale I pkt 4 lit. c.

12. Szczegółowe warunki szkolenia zostały uregulowane odrębnie, a regulamin szkolenia dostępny jest na stronie Regulaminu szkoleń.

13. Użytkownik, który ukończył szkolenie, o którym mowa w rozdziale I pkt. 4 lit. c., może założyć Konto Użytkownika za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.

14. Dane Użytkowników Zarejestrowanych, którzy ukończyli szkolenie, o którym mowa w rozdziale I pkt 4 lit. c., mogą zostać udostępnione wybranym przez Operatora Serwisu przedstawicielom przedsiębiorstw transportowych, wyłącznie po uprzednio wyrażonej zgodzie Użytkownika Zarejestrowanego.

15. Zgoda Użytkownika Zarejestrowanego, o której mowa w pkt 13 może zostać wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego przez Konta Użytkownika.

16. Użytkownikowi Zarejestrowanemu automatycznie zostaną udostępnione w formie elektronicznej materiały szkoleniowe dotyczące zawodu profesjonalnego kierowcy pojazdu ciężarowego. Dostęp do materiałów będzie możliwy za pomocą Konta Użytkownika (tj. po podaniu Nazwy Użytkownika oraz Hasła).

17. Użytkownik zobowiązany jest do wstrzymania się od przesyłania jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszać dobra osobiste osób trzecich lub naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa (treści bezprawne), za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionych przez Operatora Serwisu.

18. REJESTRACJA W SERWISIE

19. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie Użytkownicy legitymujący się prawem jazdy kat. C lub C+E, którzy ukończyli szkolenie, o którym mowa w rozdziale I pkt 4 lit. c.

20. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić zamieszczony w Serwisie formularz rejestracyjny poprzez podanie Nazwy Użytkownika, Hasła, swojego aktualnego adresu e-mail, danych teleadresowych (Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszania), dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatnoś Operator może zażądać dodatkowych informacji, niewymienionych w niniejszym regulaminie. Ponadto Użytkownik powinien oświadczyć, iż spełnia warunki określone w pkt 1. Następnie Użytkownik powinien uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

21. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.

22. Informacje podane przez Użytkownika w toku rejestracji mogą być przez niego edytowane lub usunięte po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.

23. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:

podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;

aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika;

zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

24. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasł Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

25. Operator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do likwidacji Konta Użytkownika, który nie spełnia wymagań określonych w pkt 1 lub w trakcie rejestracji podał fałszywe informacje, o których mowa w pkt 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności

26. Likwidacja Konta Użytkownika, jest równoznaczna z utratą wszelkich korzyści wynikających z posiadania statusu Użytkownika Zarejestrowanego.

27. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

28. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

29. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.

30. Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.

31. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

32. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

33. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.

34. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora określony w rozdziale I pkt 2.

35. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.

36. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);

opis reklamacji;

dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.

37. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.

38. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.