Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych w ramach akcji Profesjonalni Kierowcy

1. Organizatorami szkoleń są:

• VOLVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, NIP: 895-10-09-619, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015750;

• Continental Opony Polska Sp. z o.o., al. Krakowska 2a, 02-284 Warszawa, NIP 526-16-50-001, regon:012168279, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067346

• Wielton S.A., ul. Baranowskiego 10a, 98-300 Wieluń, NIP: 899-24-62-770, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225220;

• ERGO HESTIA S.A. Hestii 1, 81-731 Sopot, KRS: 0000024812,NIP: 5850001690, REGON:002892238

• Pekao Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950, KRS: 0000000867, NIP: 7121016682, REGON: 430560128

• MJM Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1 wejście E, 02-797 Warszawa, NIP: 951-244-15-22, regon: 367796569, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686204;

• PHILLIPS POLAND Sp. Z o.o. z siedzibą w Chechłowo Pierwsze ul. ZWYCIĘSTWA 32 95-082, KRS: 0000654066, NIP: 7010644754; Regon: 366145172

• VFS USŁUGI FINANSOWE POLSKA Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785, KRS: 0000029061, NIP: 1130086911, Regon: 010633520

dalej “Organizatorzy”.

2. Szkolenie odbywa się w ramach programu pod nazwą: „Profesjonalni Kierowcy”, dalej „Program

3. Celem programu jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej na temat wysokiej rangi usług transportowych jako znaczącej gałęzi gospodarki.

4. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby legitymujące się prawem jazdy kat. C lub C+E, niebędące aktualnie zatrudnione w żadnej firmie transportowej, jak również nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, które dokonały rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza zamieszonego w serwisie www.profesjonalnikierowcy.pl, o którym mowa w pkt 5, a następnie przeszły wstępną kwalifikację telefoniczną, której mowa w pkt 7, dalej „Uczestnicy”.

5. Rejestracji na szkolenie można dokonać za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie www.profesjonalnikierowcy.pl.

6. Dokonanie rejestracji w myśl pkt 5 jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu w całości, co rejestrujący potwierdza akceptacją stosownego oświadczenia w formularzu rejestracyjnym.

7. Wstępna kwalifikacja telefoniczna, będzie wykonywana przez przedstawiciela Organizatorów, po dokonaniu rejestracji, o której mowa w pkt 5, celem dodatkowej weryfikacji informacji podanych w toku rejestracji oraz wyboru osób mających w ocenie Organizatorów najlepsze predyspozycje dla uzyskania certyfikatu „Profesjonalnego Kierowcy”.

8. Informacja o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w szkoleniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego terminu, miejsca szkolenia oraz przydzielenia do określonej grupy szkoleniowej będą przekazywane oddzielnym mailem do osób zarejestrowanych, po dokonaniu wstępnej kwalifikacji telefonicznej, o której mowa w pkt. 7.

9. Przystąpienie do udziału w szkoleniu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszelkie warunki udziału w szkoleniu.

10. Przystępując do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu jest podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

12. Uczestnik, który został dopuszczony do udziału w szkoleniu na podstawie podanych przez siebie fałszywych informacji, może zostać obciążony kosztami szkolenia w wysokości 1.600,00 zł.

13. Szkolenia będą odbywać się w następujących lokalizacjach w Polsce

14. Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń będą opublikowane w zakładce Terminy szkoleń na stronie www.profesjonalnikierowcy.pl

15. Zorganizowanych zostanie minimum 5 sesji szkoleniowych, w miejscach wskazanych powyżej. O zmianach i szczegółach Organizator będzie informował na stronie profesjonalnikierowcy.pl.

16. W każdej sesji szkoleniowej uczestniczą od jednej do trzech grup szkoleniowych, przy czym każda grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 12 osób, a szkolenie dla każdej grupy trwa łącznie od jednego do dwóch dni szkoleniowych w zależności od przyjętej formuły szkolenia. Organizator zastrzega, że w trakcie roku może ulec zmianie formuła szkoleń, o zmianach będzie informował na stronie profesjonalnikierowcy.pl.

17. Dzień szkoleniowy trwa od godziny 9.00, a kończy się o godzinie 18.00.

18. Każdy Uczestnik szkolenia może wziąć udział tylko w jednej sesji szkoleniowej.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 14, oraz wskazanych przez Organizatora na podstawie pkt 8.

20. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne dotyczy m.in. następujących zagadnień:

• jazda ekonomiczna;

• jazda bezpieczna;

• jazda defensywna;

• czas pracy kierowców;

• informacja o mocowaniu ładunków

21. Szkolenie praktyczne obejmuje ćwiczenia z techniki jazdy oraz kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

22. Organizatorzy zapewniają dla celów szkoleniowych zestawy ciągników siodłowych marki Volvo wraz z naczepami marki Wielton, wyposażone w opony marki Continental, wraz z niezbędnym paliwem. Organizatorzy ponoszą ponadto koszty szkolenia to jest: materiały szkoleniowe oraz koszty wyżywienia Uczestnika (obiad) w trakcie szkolenia.

23. W trakcie szkolenia Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

24. Używanie telefonów komórkowych, nawigacji GPS oraz urządzeń służących do pomiaru czasu w czasie jazdy szkoleniowej jest surowo zabronione. Jeżeli Uczestnik posiada takie urządzenia, zobowiązany jest je wyłączyć na czas jazdy szkoleniowej.

25. Niedochowanie przez Uczestnika obowiązków określonych w pkt 21 i 22 uprawnia prowadzącego szkolenie do niezwłocznego przerwania szkolenia oraz wykluczenia Uczestnika z dalszego uczestnictwa w szkoleniu.

26. Każdy Uczestnik, który ukończy szkolenie oraz zda test lub uzyska pozytywną ocenę organizatora – uzyska certyfikat „Profesjonalnego Kierowcy”, wydany przez Organizatorów programu „Profesjonalni Kierowcy”.

27. Otrzymanie Certyfikatu, o którym mowa w pkt 25 uprawnia Uczestnika szkolenia do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym określonej w rozdziale II pkt 1 lit. c. oraz e Regulaminu serwisu internetowego.

28. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników szkolenia, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych dokonanych przez uczestników trakcie szkolenia.

29. Organizator nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności wobec Uczestników (z tytułu zobowiązań czy czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych, przywrócenia stanu poprzedniego lub innego rodzaju) z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń ciała, zgonu, szkody bezpośredniej, pośredniej lub utraconych zysków spowodowanych w dowolny sposób, które wynikają lub są związane ze Szkoleniem.

30. Organizatorzy, mogą w każdym czasie oraz bez podania przyczyn podjęcia takiej decyzji skrócić czas trwania szkolenia, odwołać je z ważnych przyczyn, a także wprowadzić dowolne zmiany w treści niniejszego regulaminu.

31. Wszelkie reklamacje Uczestników szkolenia winny być zgłaszane pisemnie w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Organizator przystąpi do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po ich otrzymaniu.

32. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania projektu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibach Organizatorów oraz na portalu internetowym www.profesjonalnikierowcy.pl

Pobierz regulamin szkolenia Profesjonalni kierowcy – Regulamin szkoleń